Deti – naši rodičia – dôchodcovia


  Kvalita spoločnosti sa pozná podľa toho, ako sa stará o svojich najslabších a najzraniteľnejších.

 

Zjednodušene môžeme povedať, že v našom živote máme povinnosti a dlhy. Povinnosti voči našim deťom a dlhy voči našim rodičom. To, čo deťom odovzdáme nám bude zúročené. Pre obec aj zo zákona vyplýva, že plní úlohy na úseku sociálnej pomoci. 

Nie je možné, aby škôlka hospodárila s prebytkom – všetky peniaze, ktoré má k dispozícií musia byť využité
pre deti a pre kvalitu jej chodu. 

Nie je možné, že dôchodcovia nemajú obcou vytvorený adekvátny priestor pre realizáciu sa.


Vízia


Vytvoriť bezbariérový priestor pre dôchodcov na aktívne stretávanie sa, aj s konkrétnymi aktivitami a animáciou voľného času.

V oblasti podpory rodín budem realizovať tie body Deklarácie za rodinu, ku ktorej som sa prihlásil, ktoré budú aplikovateľné pre našu obec.

V spolupráci s prešovskou MHD koordinovať ranný, tzv. školský spoj tak, aby nešiel neskoro pre Severnú. Tak,
aby deti stihli dôjsť do školy aj do odľahlejších častí mesta na 7:45.

Koordinovať zastávky existujúcich spojov tak, aby niektoré deti vo Vyšnej Šebastovej po obede a ráno nemuseli ísť aj kilometer peši na zastávku MHD.

Zaviesť poobedňajší spoj nie len cez Vyšnú Šebastovú, ale aj do Severnej.

Zaviesť jeden poobedňajší víkendový spoj okolo 14hod. pre ľudí, ktorý chcú ísť navštíviť chorých do nemocnice. (Severná aj Vyšná Šebastová)

Skoordinovať spoje MHD so spojmi SAD tak, aby pokiaľ možno nechodili v ten istý čas.

Počas pracovnej doby sprístupniť internet pre dôchodcov na obecnom úrade.

Podľa potreby zaviesť aktívnu pomoc pre dôchodcov a ľudí odkázaných na pomoc iných s využitím konkrétnych druhov sociálnych služieb.