Ekológia – bezpečnosť – krízové situácie

 

Zdravie a bezpečnosť je viac ako podnikanie

Ak sa niečo stane, bude neskoro...

 Povinnosťou obce je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce.

Úlohou starostu a poslancov je v rámci svojich kompetencií aktívnou činnosťou predchádzať krízovým situáciám, predovšetkým minimalizovať riziko povodní a starať sa o bezpečnosť v obci.  

Obec musí využiť všetky svoje možnosti, aby občan mal možnosť pohodlne recyklovať odpad a kompostovať zelený odpad.Vízia

Akútne riešiť prašnosť a krízový stav obce v súvislosti s ťažbou v Maglovci a tranzitnou dopravou pre lom Maglovec.

Zlepšiť bezpečnosť na hlavnej ceste – systematicky dobudovať chodník a v spolupráci s kompetentnými riešiť neúmernú rýchlosť a hlučnosť nákladných aut v obci.

Aktívnou činnosťou vytvárať prevenciu pred povodňami a krízovými situáciami.

Žiadať a trvať na efektívnej regulácii potoka – vytvoriť protipovodňovú zodpovednosť, aj za protipovodňovú priekopu na odvod dažďovej vody z polí nad obcou.

Podporiť a rozvíjať zber a triedenie odpadu, kompostovanie.

Pre občanov viackrát do roka sprístupniť veľkoobjemové kontajnery.

Pravidelne, aj svojpomocne kosiť pozemky.

Ak sa občania rozhodnú, zaviesť kamerový systém do obce.