Kultúra – šport – farnosť

 

Slušnosť, komunikácia a pevné hodnoty sú cestou k fungujúcej obci.

  

Akosi zabúdame na to, aký nárok máme všetci na verejné. Na všetko to, čo je verejné a nie súkromné – na to,
na čo máme všetci nárok.

Akosi sa zabudlo rozlišovať medzi súkromným a verejným.

Zabúda sa na to, že je povinnosťou obce aktívne zabezpečovať verejnoprospešné služby.

Zabúdame na to, že úlohou obce je vytvárať podmienky pre verejný šport, kultúru, cestovný ruch
a že zodpovednosťou obce je aj verejný poriadok, kde základom je prevencia, správny príklad a prihlásenie
sa k mravným hodnotám.

Je našou povinnosťou rozvíjať kultúrny odkaz minulosti a reagovať na to, čo chcú dnešní mladí.

Je zodpovednosťou obce vytvoriť, čo najlepšie podmienky pre šport a kultúru v obci.

Je zodpovednosťou starostu vytvoriť podmienky pre normálnu, ľudskú, efektívnu spoluprácu na veciach
pre spoločné dobro, na tom, aby sa ľudia spájali, aby sa rozvíjali aktivity, ktoré pomôžu ľuďom, obci aj životu
vo farnosti.  


Vízia


V obci vybudovať bezpečné a funkčné detské ihrisko, prioritne pre časť Severná.

 Vybudovať fit park pre mládež a dospelých.

 Vybudovať oddychové zóny v obci, aj pre okrajové časti obce a tiež v Severnej.

 Riešiť zriadenie kultúrneho stánku v časti Severná, aby aj obyvatelia tejto časti obce mali priestor
na stretávanie sa.

 Začať proces realizácie tzv. Sengetovského chodníka medzi obcou Vyšná Šebastová a časťou Severná.

 Vybudovať reálnu cyklotrasu, tak aby mohla slúžiť aj návštevníkom obce a tak, aby využila potenciál obce, mikroregiónu a blízkosti mesta Prešov a CHKO Podhradík, s jeho lesnou cestou. Otvoriť a iniciovať rozhovory
s mestom Prešov a PSK ohľadne spolupráce pri tvorbe partnerstiev vo vzťahu k cyklotrasám.

 Zlepšiť spoluprácu s okolitými obcami, hľadať možnosti pre rozvoj cestovného ruchu v regióne a cez zahraničné partnerstvá obcí.

 Aktívne a s účasťou verejnosti tvoriť obecnú kroniku.

Rozvíjať potenciál Ružencovej záhrady ako duchovného a pútnického miesta.

Zlepšiť komunikáciu medzi obcou, farnosťou a cirkevnými spoločenstvami.

 Zaviesť chýbajúcu koordináciu aktivít konaných v obci a koordináciu všetkých kultúrnych akcií.

 Riešiť majetkovoprávne vzťahy obce a farnosti.

 V koordinácii s farou revitalizovať centrum obce.

 Na webovú stránku obce zaviesť farské oznamy.

org_a448b289edc78df5_1538809832000jpg