Potenciál a vízia obce - spolupráca

 

Naša obec má veľký potenciál byť modernou obcou s transparentným a efektívnym rozpočtom pre ľudí.
Je na nás, aby sme rozvíjali aktivity v obci, ktoré vedú k spokojnému a bezstarostnému životu všetkých občanov.

Máme na to, aby sme sa nepretržite starali a zabezpečovali svoj neustály ekonomický, sociálny, kultúrny
a spoločenský rast.

Máme na to, aby sme rozšírili možnosti športového vyžitia a starali sa a pokrývali potreby všetkých vekových skupín.

Máme na to, aby sme podporovali kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia.

Máme veľký ľudský potenciál.

Máme veľký potenciál na rozvoj a kultiváciu obce.

 

Zaväzujem sa voči Vám, aby ste v obci vnímali radikálny posun od prvého dňa zmeny.

 Aby výsledky boli merateľné a radikálne.

Zaväzujem sa voči Vám, aby obec Vyšná Šebastová v roku 2022 bola spokojným, prosperujúcim,
bezpečným miestom.

 

Aby ste poznali konkrétny úžitok pre obec, plynúci z každého jedného eura, ktoré prejde rozpočtom.

Aby sme sa spoločne tešili z dobre vykonanej práce.

Aby obec bola bližšie občanovi.

Aby všetci občania boli zjednotení pre dobro a rozvoj obce.

Aby v obci vládla nálada spolupatričnosti, spolupráce a zjednotenia všetkých jej spoločenstiev – spevákov, futbalistov, bežcov, dôchodcov, veriacich, ateistov – aby sme sa všetci tešili z napredovania obce,
 jej vzhľadu, bezpečnosti, finančnej kondície jej, aj všetkých organizácií v jej správe.

Aby politika v obci bola len o tom, čo Vás trápi a čo treba v obci urobiť a zlepšiť.