Výkon moci – správa obce – financie

 

Naša dedina – naša budúcnosť – Vaše peniaze ... do posledného centu

Slušne, čestne, transparentne, kontrolovateľne

org_04fbf7e8524733c0_1538810662000jpg

 Obec sa má manažovať a riadiť. Tak, aby ktokoľvek a kedykoľvek mohol nahliadnuť do všetkých súvislostí riadenia obce a efektivity použitých peňazí. Zvolili sme si zástupcov, aby ju spravovali a nie, aby z rozpočtu odtekali peniaze za poradenské služby a iné abstraktné položky, ktoré chýbajú nám všetkým v obci a ktoré môžeme použiť na chodníky, či kúpu ihriska...  

Ako by sa Vám páčilo a viete si to vôbec predstaviť, že by ste vo vlastnej domácnosti nevedeli každý mesiac nič, kde sa minú Vaše spoločné peniaze? Že by Vám partner povedal, že nie ste odborne spôsobilý to vedieť? Že, aj keď sú to Vaše peniaze by ste nemohli skontrolovať, kde sa minú? V rodine by ste to asi netolerovali. Dá sa to tolerovať v obci? Sú to naše peniaze, naše miesto, kde žijeme, naša budúcnosť, náš komfort života.

Viete si predstaviť, že by ste si zvolili zástupcov, ktorí budú mať hájiť Vaše záujmy a oni sa vzdajú tejto možnosti, zodpovednosti a odovzdajú svoje možnosti rozhodovať niekomu inému? Viete si predstaviť, že sa Váš zamestnanec, ktorého ste prijali na konkrétnu prácu vzdal tejto práce a povedal, že ju bude robiť nadriadený? Alebo, že by ste Vy ako zamestnanec povedali v práci, že už svoju robotu nebudete robiť? Že sa jej vzdávate? Áno, môžete namietať, že sa nejedná o zamestnanecký pomer. V prípade volených zástupcov je to však ešte dôležitejšie, lebo Vy sa vo voľbách, v dobrej vôli vzdávate svojej možnosti riešiť vlastné problémy miesta, kde žijete v prospech poslancov a oni sa tejto Vašej možnosti, dôvery a poverenia vzdajú.

Viete, čo sa deje? Čo platené obcou koľko stojí? Čo koľko mohlo stáť? Presne a podrobne? Ak aj nechcete vedieť, nemusíte – systém kontroly musí byť nastavený - ale ak chcete, musíte mať možnosť to vedieť.

Veľa peňazí sa míňa, veľa pretieklo....

Chodíte bezpečne po chodníkoch?

Majú Vaše deti v škôlke komfort a zdravé prostredie?

Hráte sa s deťmi na verejných priestranstvách?

Na verejných ihriskách?

Máte v 21.storočí vo vašej obci všade tečúcu vodu a kanál všade tam, kde je to možné?

Bicyklujete sa po cyklotrase, na ktorú sa už použili desiatky tisíc eur? Zavolali ste známych, nech prídu využiť cyklotrasu vedúcu našou malebnou obcou pod lesmi?

Prekvitá v obci šport tak, aby bol pre Vás potešením a možnosťou aktivity pre Vaše deti a mládež?

Využíva obec všetky možnosti pre našich rodičov, seniorov, dôchodcov?

Rozvíja obec celý svoj potenciál?

Čerpá efektívne eurofondy? Sú občania informovaní o čerpaní peňazí z eurofondov a o celkových nákladov obce na nich, o efektivite ich využitia?

Nie je možné, aby sme nemali podrobný a presný rozpočet obce, rozdrobený do konkrétnych položiek.

Nie je možné, aby sa poslanci vzdávali svojej práce a rozhodovania a poverovali svojou prácou niekoho.

Nie je možné, aby nebola možná kontrola.

Nie je možné, aby jeden človek mal plnú moc presúvať peniaze v rozpočte bez obmedzenia a kontroly.

Nie je možné, aby za celé volebné obdobie nebolo ani jedno verejné obecné stretnutie.

Nie je možné, aby na stránke neboli uvedené kontakty na poslancov a uvedenie ich sfér a oblastí, za ktoré
sú priamo zodpovední.Vízia

 Možnosť priamej účasti občanov na chode obce a možnosť kontroly všetkých činností v obci.

Vytvorenie možnosti podávať návrhy pre zlepšenie chodu a správy obce – osobne, písomne, aj elektronicky - podpora pre rokovanie zastupiteľstva.

Zverejnenie podrobných materiálov pre schôdze na webovej stránke obce v dostatočnom predstihu. Vytvorenie možnosti to pripomienkovať – osobne, písomne, aj elektronicky.

Zaviesť online prenos zo zastupiteľstva s možnosťou kedykoľvek si ho pozrieť.

Zaviesť priamu a kontrolovateľnú zodpovednosť za konkrétne projekty, činnosti, úlohy, aby občania vedeli presne, kto konkrétne zodpovedá za dopravu, za zeleň, za bezpečnosť, za chodník, za vodu. Aby každý občan mohol kedykoľvek skontrolovať stav rozpracovania danej veci. Kolektívna zodpovednosť nie je žiadnou zodpovednosťou.

Minimalizovať míňanie peňazí na to, čo vieme urobiť sami.

Efektívny, transparentný a participatívny rozpočet – o časti peňazí si rozhodnete sami, podľa konkrétnych priorít v danom období.

Raz do mesiaca zaviesť deň otvorených dverí obecného úradu – čas len pre občanov, pre ich trápenia, podnety, interpelácie, sťažnosti, problémy.

Raz za štvrťrok zorganizovať hodinu otázok poslancom a starostovi.

Prioritou je dokončenie vodovodu v obci v časti Severná.

Iniciovať, zastrešiť a rozbehnúť vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.

 

Zapojiť do prípravy všetkých strategických dokumentov zainteresovanú verejnosť – vytvoriť a zaviesť systém získavania stanovísk občanov v elektronickej forme a systém zberu informácií priamo v teréne, medzi ľuďmi – Váš starosta a Vaši zástupcova musia pravidelne chodiť medzi Vás.

So zapojením verejnosti vytvoriť dlhodobý, strategický plán rozvoja obce.

Vykúpiť nevykúpené pozemky pod existujúcimi cestami.

Zaviesť tvorbu a zverejňovanie záverečného účtu obce.

Zaviesť tvorbu a zverejňovanie výročnej správy obce.

Dobudovať časť chýbajúcej kanalizácie a vodovodu, verejného osvetlenia a verejného rozhlasu.

Dokončenie nedobudovaných ciest.

Dobudovanie a revitalizácia prepojenia hlavná cesta - obec, tzv. ulička.